fbpx

 

instagram-small-icon-12 Obchodní podmínky facebook_icon_130940 Obchodní podmínky          czČESKÁ REPUBLIKA

×
košík je prázdný
 x 

Shopping cart
Košík je prázdný

Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími informacemi.

1. Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy TAUCHMAN SWS s.r.o., Jilemnice. Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se obchodní podmínky občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, řídí se obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními a dodacími podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

1.1 Všeobecné podmínky

Tauchman SWS s.r.o. (jako prodávající) nabízí prostřednictvím internetu v e-shopu na stránkách www.swstauchman.cz (dále jen e-shop) zboží určené k prodeji prostřednictvím toho e-shopu a za podmínek uvedených v obchodních a dodacích podmínkách v tomto e-shopu.

Kupující učiněním objednávky v tomto e-shopu akceptuje obchodní a dodací podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními a dodacími podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Tauchman SWS s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě www.swstauchman.cz Zboží je zasíláno na území České republiky, zásilky mimo ČR jsou řešeny individuálně.

1.2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

1.3 Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího.

1.4 Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. V případě, kdy prodávající k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě (zejména při vyšší celkové hodnotě objednávky nebo nestandardní kombinaci sortimentu a počtu objednaných kusů zboží) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím, případně může platnost smlouvy a její plnění vázat požadavkem na zálohovou platbu za objednané zboží.

Prodávající je v tomto případě oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, SMS zprávy, telefonicky nebo poštou. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

1.5 Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách e-shopu provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů. Ceny jsou platné pouze pro zásilkový prodej.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží na dobírku. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Podle velikosti objednávky se k ceně zboží připočítávají přepravní náklady (viz. 1.8.1 Poštovné a doprava)

1.5.1 Platba

Možnosti úhrady jsou následující:

 • Dobírka-v hotovosti:
  Zboží je odesláno jako dobírkový balík z pravidla přepravní službou Expres Van s.r.o. a k celkové ceně zboží je připočítáno poštovné a balné dle tarifního ceníku přepravce.
  Na dobírku lze odeslat zboží pouze do celkové hodnoty 50 000,- Kč.
  Cena doběrečného činí 60,-Kč bez DPH.
  Zboží odesílané na dobírku lze platit pouze v hotovosti.
 • Bankovní převod:
  Prodávající vystaví a pošle kupujícímu zálohový list v hodnotě objednaného zboží vč. přepravného a balného, na jehož základě provede kupující úhradu za zboží. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího bude objednané zboží odesláno na dodací adresu kupujícího. Na základě úhrady částky podle zálohového listu je kupujícímu odeslán daňový doklad za zboží (e-mailem, faxem nebo písemně).
 • Při převzetí-v hotovosti:
  Zboží si také můžete vyzvednout na adrese provozovny Jizerská 1332, 514 01 Jilemnice, kdy zboží zaplatíte bankovním převodem nebo v hotovosti na místě. O připravenosti zboží k odběru budete informováni na email nebo telefonicky.

1.6 Dodací lhůta a doručení zboží

Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároků odběratele na uplatnění případné škody způsobené prodlením.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení/autorizace závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Zboží je standardně expedováno (předáno veřejnému dopravci) nejdéle do jednoho dne od objednání (pokud je skladem) s přepravním tarifem dodání do pěti pracovních dní.

Jedná-li se o důležitou objednávku, může si kupující od prodávajícího vyžádat písemné potvrzení objednávky i s termínem dodání. Zejména pokud zákazník vyžaduje expresní dodání je třeba to zřetelně uvést na objednávce. Na expresní dodání je prodávající oprávněn účtovat příplatek (viz.1.8.1 Poštovné a doprava).

V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 10 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. V případě, že z objednaného zboží je skladem k dispozici pouze část objednaného sortimentu a je-li to praktické, je možné dodávku zákazníkovi rozdělit na více částí s různou dobou expedice. Takovéto rozdělení dodávky nemá vliv na výši přepravních nákladů přeúčtovaných zákazníkovi. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

1.7 Odstoupení od kupní smlouvy

1.7.1 Odstoupení ze strany kupujícího:

V případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu dodavatele má kupující v souladu s občanským zákonem a zákonem na ochranu spotřebitele právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Toto právo platí pro kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli, ne pro kupní smlouvy uzavřené s podnikateli. Spotřebitel je oprávněn odstoupit za splnění těchto podmínek:

 • písemné sdělení dodavateli s uvedením jména a adresy zákazníka, datem nákupu a číslem objednávky. Dále spotřebitel uvede bankovní spojení pro vrácení peněz. Peníze Vám zašleme na Váš účet, a to v nejbližší možné době (cca do 14 dnů), nejpozději však do 30 dnů od odstoupení.
 • společně s písemným sdělením o odstoupení zašle na své náklady zpět zakoupené nepoškozené a nepoužité zboží
 • u zboží musí být přiložen originální doklad o koupi (faktura)

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nemusí prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží může vrátit na náklady kupujícího zpět.

1.7.2 Odstoupení ze strany prodávajícího:

Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit e-mailovým sdělením zaslaným na e-mail uvedený kupujícím

 • do tří dnů od uzavření kupní smlouvy
 • případě, že odběratel má vůči dodavateli neuhrazené závazky po splatnosti z předcházejících obchodních vztahů

1.8 Dopravní podmínky

Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťujeme podle povahy objednaného zboží prostřednictvím veřejného dopravce EXPRES VAN s.r.o., Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00, Praha 2 (www.fofrcz.cz).Podle podmínek objednávky (Kupní smlouvy) a s ohledem na co nejnižší přepravní náklady, využívá dodavatel přepravního tarifu s dodáním do pěti pracovních dní. Pokud zákazník vyžaduje dodání v termínu kratším je možné za příplatek realizovat dopravu do 24 resp. 48 hodin, pokud zákazník tento požadavek v objednávce výslovně uvede. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. To znamená zkontrolovat - především úplnost a neporušenost zásilky, popř. obalu zásilky. V případě zjištění jakýchkoliv závad musí tuto skutečnost v každém případě napsat do přepravního dokladu dopravce, ať už se rozhodne zásilku převzít (např .při částečném poškození) nebo nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Není třeba vyčíslovat rozsah poškození. O poškození zásilky odběratel informuje souběžně i dodavatele a předá mu zápis o poškození, který provedl při přebírání zásilky s dopravcem. Prodávající zajistí bezplatně dodání náhradního nepoškozeného zboží zákazníkovi.

Nezbytnou podmínkou pro uznání reklamace poškození dodávky je provedení zápisu o poškození do přepravního listu při přebírání, resp. nepřevzetí, zboží. Pokud zákazník zásilku řádně nepřebere a poškození zjistí dodatečně nemůže být reklamace uznána. Dodávka náhradního plnění může být v takovém případě uskutečněna jen na náklady kupujícího.

Faktura a daňový doklad jsou dodávány spolu se zbožím, není-li se zákazníkem domluveno jinak.

1.8.1 Přepravní náklady (poštovné a doprava)

Přepravní náklady jsou kupujícímu účtovány dle skutečných nákladů. Rozhodujícími faktory jsou tedy váha, rozměr a místo dodání zboží.

V případě platby bankovním převodem je zapotřebí vyčkat na zaslání podkladů k úhradě.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud zákazník (spotřebitel i podnikatel) vyžaduje expresní dodávku do 24 hodin, resp. 48 hodin, bude mu přiúčtována přirážka za expresní dodání dle platného ceníku přepravce. O výši této přirážky bude předem informován.

1.9 Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních a dodacích podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. přepravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

2. Reklamační řád

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. V případě zjištění jakýchkoliv závad musí tuto skutečnost v každém případě napsat do přepravního dokladu dopravce, ať už se rozhodne zásilku převzít (např.při částečném poškození) nebo nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Není třeba vyčíslovat rozsah poškození.O poškození zásilky odběratel informuje souběžně i dodavatele a předá mu zápis o poškození,který provedl při přebírání zásilky s dopravcem. Prodávající zajistí bezplatně dodání náhradního nepoškozeného zboží zákazníkovi.

Nezbytnou podmínkou pro uznání reklamace poškození dodávky je provedení zápisu o poškození do přepravního listu při přebírání,resp. nepřevzetí,zboží.Pokud zákazník zásilku řádně nepřebere a poškození zjistí dodatečně nemůže být reklamce uznána.Dodávka náhradního plnění může být v takovém případě uskutečněna jen na náklady kupujícího.

Zjistí-li kupující při používání výrobku vady na zboží, které nesouvisejí s přepravou zásilky a brání normálnímu používání zboží k deklarovanému účelu, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo objednávky, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 30 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení musí být nepoškozené a neporušené.

Při vrácení části zásilky musí kupující uhradit cenu celé zásilky, část ceny za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena kupujícímu obratem po vyřízení reklamace, nejpozději do 14 dnů. Poklesne-li vrácením části zásilky hodnota objednaného zboží pod limit pro bezplatné dopravné, bude kupujícímu dopravné účtováno dle platného ceníku. Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

3. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Tauchman SWS s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb eshopu Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Kdokoliv má právo kdykoliv požádat o výmaz údajů o své osobě. Z ohledem na ustanovení souvisejících zákonů (Zákon o účetnictví apod.) však nemůže být takový výmaz proveden dříve než po 24 měsících od uskutečnění nákupu.

Platné od 20.3.2023

Máte zájem o individuální nacenění?

Provozovna

Kontaktní informace

Otevírací doba

Provozovna

Tauchman SWS, s.r.o.
Jizerská 1332
514 01 Jilemnice

Kontaktní informace
Otevírací doba

pondělí-pátek
6:00–10:00 hodin
10:30–14:30 hodin

Centrum předvoleb ochrany osobníc údajů
"Cookies" jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívite některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a były pro Vás maximálně účinné.
Povolit vše
Řízení předvoleb poskytování souhlasu

 Nutné pro provoz webu

Tyto technologie slouží k zajištění správného fungování našich webových stránek a nelze je deaktivovat.

 Analytické

Technologie potřebné pro analýzu používáme ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu a k zajištění správného fungování vestavěných služeb našich partnerů. Zejména např. k měření návštěvnosti a použžitelnosti webu. Marketingové

 Marketingové

Tyto cookies nám umožňují lépe cilit a vyhadnocovat marketingové kampaně. Potvrdit moje volby.

Potvrdit moje volby
Nesouhlasím