Reklamace

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu.V případě zjištění jakýchkoliv závad musí tuto skutečnost v každém případě napsat do přepravního dokladu dopravce, ať už se rozhodne zásilku převzít (např.při částečném poškození) nebo nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Není třeba vyčíslovat rozsah poškození.O poškození zásilky odběratel informuje souběžně i dodavatele a předá mu zápis o poškození,který provedl při přebírání zásilky s dopravcem. Prodávající zajistí bezplatně dodání náhradního nepoškozeného zboží zákazníkovi. Nezbytnou podmínkou pro uznání reklamace poškození dodávky je provedení zápisu o poškození do přepravního listu při přebírání,resp. nepřevzetí,zboží.Pokud zákazník zásilku řádně nepřebere a poškození zjistí dodatečně nemůže být reklamce uznána.Dodávka náhradního plnění může být v takovém případě uskutečněna jen na náklady kupujícího.

Zjistí-li kupující při používání výrobku vady na zboží,které nesouvisejí s přepravou zásilky a brání normálnímu používání zboží k deklarovanému účelu, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo objednávky, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 30 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení musí být nepoškozené a neporušené.

Při vrácení části zásilky musí kupující uhradit cenu celé zásilky, část ceny za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena kupujícímu obratem po vyřízení reklamace, nejpozději do 14 dnů. Poklesne-li vrácením části zásilky hodnota objednaného zboží pod limit pro bezplatné dopravné, bude kupujícímu dopravné účtováno dle platného ceníku. Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.